สถานะการจัดส่งสินค้า
 ชื่อ - นามสกุล วันที่ส่งของ ส่งสินค้าแบบ สถานะ ไปรษณีย์ลงทะเบียนเลขที่
  นางสาวภาระนี ฤาไกรศรี 14 มิถุนายน 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EK109515902TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  คุณขจรรัฐ สุระโคตร 11 มิถุนายน 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ923432587TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  วัลย์ลดา นิมิตรสายทิพย์ 11 มิถุนายน 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ827182595TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  วราพร แพงคำ 11 มิถุนายน 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ827182578TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ฐิติมา เพ็ชบูรณ์ 08 มิถุนายน 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ827172142TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  จีรนันท์. ทานาศิลป์ 03 มิถุนายน 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ827101353TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นิตยา เทพวงศ์ 03 มิถุนายน 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ827101340TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  กฤษดา ชาติทหาร 03 มิถุนายน 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ827101336TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ธนพร แสงทอง 03 มิถุนายน 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ827101322TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นาย ไชยยันต์ เหล่าเขตกิจ 31 พฤษภาคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ989940205TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  อัญธิดา เธียรสาธิต 31 พฤษภาคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ989940196TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางสาวอภิญญา เปี่ยมคง 29 พฤษภาคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ989906380TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  จิราพร ผิวกลม 23 พฤษภาคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ989995036TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  สุจรรยา ถูกจิตร 18 พฤษภาคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ990178468TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางวิลัย ดอกพงศ์กลาง 16 พฤษภาคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ990153585TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  น.ส.กมลรัตน์ สุขงาม 16 พฤษภาคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ990153571TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ธนัญญา เถาพันธ์ 14 พฤษภาคม 2556 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว EJ990135944TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  น.ส. วราพรรณ สนหอม 07 พฤษภาคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ990024299TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นายมงคลชัย ทรัพย์สมบุญ 07 พฤษภาคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ990024285TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  สำอางค์ รอบรู้ 02 พฤษภาคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ990079346TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  Ratchanida Wichiansri 02 พฤษภาคม 2556 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RG998409953TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ปรางวลัย พวงนิล 29 เมษายน 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ990061345TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ขนิษฐา พวงนิล 29 เมษายน 2556 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RG998408706TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ฐิติมา เพ็ชบูรณ์ 28 เมษายน 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EX043283882TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  พัชราวดี ศิริภูธร 25 เมษายน 2556 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RG577770675TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ทัศนา เมฆพายัพ 25 เมษายน 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ923257242TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  วนาวรรณ แท่นพรหม 24 เมษายน 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ827633652TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ปฏิภาณ ปัจชามาตย์ 17 เมษายน 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ827604109TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ชรินทร์ยา ศรีทัศน์ 11 เมษายน 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ827382058TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ศิริวรรณ นพกิจ 05 เมษายน 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ989898255TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ภัทรลดา บัวสด 05 เมษายน 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ989898241TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ไพรินทร์ มโหฬาร 03 เมษายน 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ989896183TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  สุจรรยา ถูกจิตร 28 มีนาคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ989840860TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ตุลยา ศิวิไล 26 มีนาคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ989818478TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  น.ส.กมลรัตน์ สุขงาม 20 มีนาคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ657709155TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  คุณขจรรัฐ สุระโคตร 17 มีนาคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EX043248024TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  น.ส.สุภารัตน์ ศรีอ่อน 17 มีนาคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EX043248015TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  น.ส.รจนา ยศพรวรวุฒิ 06 มีนาคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ827597717TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ชื่อ - นามสกุลแพรวดาว เมียกขุนทด 05 มีนาคม 2556 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว EX043118832TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  สุจรรยา ถูกจิตร 02 มีนาคม 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ827435572TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางสาวอภิญญา เปี่ยมคง 28 กุมภาพันธ์ 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ827499860TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ปรางวลัย พวงนิล 28 กุมภาพันธ์ 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ827499842TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ณัชชนม์ ธนโชติภูมินนท์ 13 กุมภาพันธ์ 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ699969341TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ร.ต.อ.หญิงโสพิศ รักษาวงศ์ 13 กุมภาพันธ์ 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ699969338TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  น.ส.วริษฐา ปรมศักดา 13 กุมภาพันธ์ 2556 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RG672403990TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  จุรีภา อยุ่ลาภไพศาล 07 กุมภาพันธ์ 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EJ700022795TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางสาววาทินี คำเสนา 04 กุมภาพันธ์ 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EX043208935TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  สาทิพย์ หมั่นการนา 04 กุมภาพันธ์ 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EX043208921TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ธนัญญา เถาพันธ์ 04 กุมภาพันธ์ 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EX043208895TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  กฤษดา ชาติทหาร 04 กุมภาพันธ์ 2556 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EX043208904TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
หรือ ตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่์นี่