สถานะการจัดส่งสินค้า
 ชื่อ - นามสกุล วันที่ส่งของ ส่งสินค้าแบบ สถานะ ไปรษณีย์ลงทะเบียนเลขที่
  รัชรินทร์ ส้องสง 06 กันยายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963239940TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ปวีณา. เหมรา 31 สิงหาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963999530TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  คุณภัทรลดา บัวสด 28 สิงหาคม 2555 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RG488543645TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  กัญญ์กนิษฐ์ ศรีวิเชียร 26 สิงหาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI972484047TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  คุณธีรพงษ์ สายธิวงค์ 26 สิงหาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI972484055TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  คุณาวุฒิ เวียงวิเศษ 20 สิงหาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963930364TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางสาวสุภัตรา ชาติทหาร 16 สิงหาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI964090405TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  คุณสะอาด อินแดง 09 สิงหาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI964039922TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  กนกกร เธียระสรานนท์ 09 สิงหาคม 2555 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RG488152327TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางสุรารักษ์ ชุมภูชนะภัย 08 สิงหาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI964032972TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  พัชราวดี ศิริภูธร 07 สิงหาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI964024959TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  รัชรนิทร์ ส้องสง 31 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963538878TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ขนิษฐา พวงนิล 31 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963538864TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นันทนา ทิพย์สุขุม 31 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963538881TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  รัชรนิทร์ ส้องสง 30 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963527915TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ปวีณา. เหมรา 30 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963527901TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  เพชรรัตน์ 26 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963503264TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  หนูเล็ก นิตยาคิด 24 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963503255TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ภัสพร ผาสุขเจริญ 20 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI856162686TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  คนึงนิจ 20 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI856162690TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ภาวิณี จอมดวง 20 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI856162672TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นิพนธ์ พรมโสภา 20 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI856162669TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ยุทธพงษ์ ยั่งยืน 17 กรกฏาคม 2555 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว EI856144965TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  อารมย์ ชาวเมืองดี 13 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI856110600TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางสาวสุภัตรา ชาติทหาร 13 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI856110587TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ตุลยา ศิวิไล 13 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI856110595TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  เอกชัย ไชยเลิศ 13 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI856110613TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางสาวสุรีรัตน์ อนัทะวัน 06 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855744172TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  อาทิตยา วงนาเรือง (ฝ่ายต่างประเทศ) 05 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855726307TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นายจักรกฤษ ระติเดช 03 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855711055TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  จันทร ถูกจิตร 02 กรกฏาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855975556TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางสาวธัญญาศิริ ปัทมาภรณ์พงศ์ 20 มิถุนายน 2555 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RE635086927TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  รัตนา นันตาวงศ์ 19 มิถุนายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI855920380TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  รัชรินทร์ ส้องสง 19 มิถุนายน 2555 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว EI855920393TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  เต็มดวง ไข่มุกข์ 15 มิถุนายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963339038TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นายมงคลชัย ทรัพย์สมบุญ 13 มิถุนายน 2555 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RG028670235TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ยศพร 05 มิถุนายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963371271TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  เอกสิทธิ์ อินทะราชา(น้องก้อง นักแสดง) 05 มิถุนายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963371285TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางพริ้ม ชูทอง 05 มิถุนายน 2555 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RGT028634839H ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  น.ส. วราพรรณ สนหอม 05 มิถุนายน 2555 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RG028633161TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  คนึงนิจ คงสมหวัง 28 พฤษภาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI972296905TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  กรรณิการ์ สุนารัตน์ 27 พฤษภาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963744755TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  วรัญญา (จิ๋ว) 24 พฤษภาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963721468TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ณัฐกฤตา เปรมปรีดิ์ 23 พฤษภาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI972296110TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ยุทธพงษ์ ยั่งยืน 10 พฤษภาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963610816TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  มลฤดี ศรีประทุม 03 พฤษภาคม 2555 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RF998860479TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ปวีณา เหมรา 02 พฤษภาคม 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI964131459TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ไพรินทร์ มโหฬาร 24 เมษายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963879948TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  จันทร ถูกจิตร 23 เมษายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963873724TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  เจตน์ พันธุ์พิริยะ 23 เมษายน 2555 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI963873715TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
หรือ ตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่์นี่