สถานะการจัดส่งสินค้า
 ชื่อ - นามสกุล วันที่ส่งของ ส่งสินค้าแบบ สถานะ ไปรษณีย์ลงทะเบียนเลขที่
  ชัชวาล พัฒพงษ์ 04 เมษายน 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI245772570TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ธนา พิชัยกุล 29 มีนาคม 2554 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RX006169565TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  วิไลวรรณ สมจิตร์ 29 มีนาคม 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EX013473738TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นายสุริโย โพธิ์ศรี 25 มีนาคม 2554 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RX006169509TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  หัฐยา เกรียงปริญญากิจ 22 มีนาคม 2554 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RF604650277TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  หนูเล็ก นิตยาคิด 17 มีนาคม 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EH272895777TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นิดดารัตน์ พรมโชติ 15 มีนาคม 2554 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RX006169353TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  จีรศักดิ์ เกี๋ยงแก้ว 07 มีนาคม 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EX013463727TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ณัฐจิตรา แสนจาง 07 มีนาคม 2554 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RX006169164TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ปัทภรณ์ ธรรมสรางกูร 03 มีนาคม 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EX013463188TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ชลธิชา ทองอาบ 24 กุมภาพันธ์ 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EX013462457TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  จิราพร ผิวกลม 18 กุมภาพันธ์ 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว RX006168809TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ประกายทิพย์ ข้งอุ่น (แผนก TBB) 18 กุมภาพันธ์ 2554 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RX006168812TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  สุไหล จินโน 11 กุมภาพันธ์ 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EX013461099TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  วิไลวรรณ สมจิตร์ 11 กุมภาพันธ์ 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  จิราพร ผิวกลม 07 กุมภาพันธ์ 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI166384785TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  วิภาพร อิ่มสมบูรณ์ 04 กุมภาพันธ์ 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI166370931TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  เยาวเรศ กมลสิงห์ 31 มกราคม 2554 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว EI166365123TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  คุณกรรณิการ์ เรืองแก้ว 19 มกราคม 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI166300175TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นิรอบียะห์ นิสนิ 12 มกราคม 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EH889952421TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  สุวิกรานต์ (จุ๋ม) สิทธิเลิศสมบูรณ์ 12 มกราคม 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EH889952435TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ณัฐจิตรา แสนจาง 12 มกราคม 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EH889952449TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นายสุริโย โพธิ์ศรี 09 มกราคม 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI166285439TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นิตยา พรมดี 09 มกราคม 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI166285425TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  เยาวมาลย์ ทองเกษม 06 มกราคม 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI166261980TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ภัทรพร พิชัยกุล 06 มกราคม 2554 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI166261976TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางสาววิราศิณี ห้าหวา 26 ธันวาคม 2553 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI166206776TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  คุณถวิล เทพพร 23 ธันวาคม 2553 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI024195111TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  จิราพร ผิวกลม 23 ธันวาคม 2553 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว EI024195125TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ศิริวรา อิวกาศ 08 ธันวาคม 2553 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EH272841765TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  วารุณี สอนสุภาพ 27 พฤศจิกายน 2553 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI024355564TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางสาว ศิรินันท์ มากบ้านบึง 23 พฤศจิกายน 2553 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EH272135201TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  จริยา อุตเสน 23 พฤศจิกายน 2553 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EH272135215TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  อนัญญา กล่ำเจริญ (มี่) 18 พฤศจิกายน 2553 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EH272932435TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ชาลี จันทร์มา 17 พฤศจิกายน 2553 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RE634690306TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ณัชชา คงศาลา 17 พฤศจิกายน 2553 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EH272931148TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางสาวรัตนา รุ่งวิสัย 15 พฤศจิกายน 2553 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EH272132562TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นายสุรศักดิ์ นำพลชัยสิทธิ์ 15 พฤศจิกายน 2553 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EH272132559TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางสาวอรอุมา กรายแก้ว 10 พฤศจิกายน 2553 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EH272911792TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  คุณรวยริน เซ่งเหลียน 09 พฤศจิกายน 2553 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EH272922659TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  เมตตา ศรีนวล 06 พฤศจิกายน 2553 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI024817669TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นิจกานต์ พรหมแก้ว 03 พฤศจิกายน 2553 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RF196858714TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นายสุรศักดิ์ นำพลชัยสิทธิ์ 03 พฤศจิกายน 2553 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RF177685494TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  นางสาวอรอุมา กรายแก้ว 25 ตุลาคม 2553 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EI024633909TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  ฟาตีเมาะห์ มารัตน์ 17 ตุลาคม 2553 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EH272117698TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  น.ส รุ่งนภา วิลา 13 ตุลาคม 2553 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RA845095858TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  น.ส.ภัทรพร พิชัยกุล 13 ตุลาคม 2553 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RA845095844TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  โยษิตา พุทธสร 08 ตุลาคม 2553 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EH272114921TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  อนงค์ จันเหลือง 06 ตุลาคม 2553 ลงทะเบียนธรรมดา  ส่งสินค้าแล้ว RA845094177TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
  เมตตา ศรีนวล 16 กันยายน 2553 EMS  ส่งสินค้าแล้ว EH272677437TH ตรวจสอบสถานะพัสดุ
หรือ ตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่์นี่